top of page

Privacyverklaring 

Laatste update: 14 juni 2023 

Deze website wordt beheerd door Curewiki SRL, een in België opgericht en geregistreerd vennootschap met ondernemingsnummer 0786.411.860 en statutaire zetel te Cantersteen 12, 1000 Brussel, België. 

  

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, treedt Curewiki op als de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt contact met ons opnemen via e-mail: privacy@curewiki.health voor vragen met betrekking tot uw privacy. 

  

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Curewiki en wij behandelen uw privacy met de grootste zorg. 

  

Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om uit te leggen hoe Curewiki uw persoonsgegevens behandelt. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die u verstrekt en die wij verwerken van u als natuurlijke persoon wanneer u onze website bezoekt. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij wanneer u onze website bezoekt? 

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u met ons interageert via deze website door u aan te melden (d.w.z. het invullen en verzenden van het registratieformulier voor patiënten) of, wanneer u bent ingelogd, tijdens het aanpassen van uw patiëntenprofiel, op basis van aanvullende criteria voor geschiktheid. Deze persoonsgegevens zijn: 

  

a. Identificatiegegevens 

  

 • Uw eigen identificatiegegevens: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, enz.). 

 • Identificatiegegevens van uw verwijzend ziekenhuis of medisch centrum (indien van toepassing). 

 • Telefoon- en e-mailgegevens (e-mailadres en telefoonnummer). 

 • Alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Wees ervan bewust dat u deze informatie alleen met ons moet delen als deze persoonsgegevens van anderen (familieleden, uw arts) bevat en u hiervoor toestemming van die persoon heeft. 

  

In het geval dat niet-persoonsgegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens op een zodanige manier dat het mogelijk is om de betrokken personen te identificeren, zullen wij deze gegevens behandelen als persoonsgegevens totdat het onmogelijk is om deze te koppelen aan een specifieke persoon. 

  

b. Gezondheidsgegevens 

  

 • Gegevens met betrekking tot uw huidige gezondheidstoestand: gezond of ziek (vroegere en huidige diagnoses, uitgevoerde ingrepen, enz.). 

 • Gegevens met betrekking tot eventuele medicatie die u gebruikt. 

 • Gegevens met betrekking tot uw algemene fysieke conditie (beperkingen, zwangerschap, enz.). 

 • Gegevens over uw algemene psychologische toestand (mentale ziekte, gedragsproblemen, enz.). 

 • Alle andere medische informatie die nodig is om te bepalen of u in aanmerking komt voor het klinisch onderzoek. 

 • Alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. 

c. Cookies en andere volggegevens 

  

Net als bijna elke website maken wij ook gebruik van cookies op onze website. Sommige daarvan zijn noodzakelijk om uw websitebezoek mogelijk te maken, andere stellen ons in staat uw browse-ervaring of de manier waarop wij met u interageren te optimaliseren. Lees meer over onze cookies in ons cookiebeleid. 

  

d. Curewiki Ambassadeurs 

  

Indien u besluit een Curewiki Ambassadeur te worden, verzamelen wij de volgende identificatiegegevens: 

  

 • Naam 

 • E-mail 

 • Blog of website 

 • Facebook 

 • Instagram 

 • Alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens via de antwoorden die u geeft wanneer u zich registreert op onze site (directe verzamelingsmethode), zowel als geïnteresseerde patiënt als als Curewiki Ambassadeur. 

  

Om u klinische onderzoeken aan te bieden die relevant zijn voor uw medische aandoening, stellen wij u een reeks vragen over uw gezondheidstoestand. Het doel van deze vragen is om te bepalen of u al dan niet voldoet aan de selectiecriteria van klinische studies waar Curewiki van op de hoogte is. 

  

Het is ook mogelijk, mits uw uitdrukkelijke toestemming, dat wij uw gezondheidsgegevens rechtstreeks van uw arts verzamelen (indirecte verzamelingsmethode). 

  

Indirect verzamelde gegevens worden alleen verwerkt als het niet mogelijk is om op basis van de door u rechtstreeks verstrekte informatie te bepalen of u voldoet aan de selectiecriteria van een bepaald klinisch onderzoek (of niet). Contact met uw arts wordt echter ook alleen gemaakt op basis van uw expliciete toestemming. 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

  

 • Het waarborgen van de unieke identificatie van de deelnemer. 

 • Het organiseren van de registratie van geïnteresseerde deelnemers. 

 • Het koppelen van de verschillende medische parameters van een patiënt aan de selectiecriteria van een bepaald klinisch onderzoek. 

 • Het bepalen van hun geschiktheid voor klinische onderzoeken. 

 • Het koppelen van deelnemers aan instellingen (onderzoekslocaties) die klinische onderzoeken aanbieden die relevant zijn voor hun ziekte. 

 • Het per e-mail op de hoogte stellen van deelnemers van bestaande onderzoeken. 

 • Als u besluit een Curewiki ambassadeur te worden: het registreren van uw gegevens zoals gevraagd om uw account als Curewiki ambassadeur op te zetten en alle daaropvolgende verwerkingen voor direct marketing- en sociale mediadoeleinden. 

Waarop baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens? (rechtsgrond) 

Wat betreft de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw expliciete geïnformeerde toestemming, die wordt geregistreerd wanneer u zich aanmeldt via de website (en die mogelijk expliciet wordt gevraagd/bevestigd op belangrijke interactiepunten). 

  

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door u af te melden voor de lijst van geïnteresseerde deelnemers of als Curewiki ambassadeur. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

a. Communicatie naar interne ontvangers 

  

Wij geven alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan interne personen bij Curewiki wiens functie dit vereist. De toegang tot uw gegevens blijft strikt beperkt tot hen. We controleren regelmatig deze toegangen en beveiligen de verstrekte informatie, voor zover mogelijk. 

  

b. Communicatie naar derde ontvangers in het kader van klinische onderzoeken 

  

In overeenstemming met het vermelde doel van de website, zal Curewiki de volgende informatie delen met functionele derde partijen: 

  

Partij / Informatie / Toestemming 

  

1) Sponsors van klinische onderzoeken / Geaggregeerde (anonieme) informatie over het aantal deelnemers in een bepaald gebied dat voldoet aan vooraf bepaalde selectiecriteria voor door de sponsor geleide klinische onderzoeken / Niet vereist, aangezien deze gegevens geen persoonsgegevens zijn 

  

2) Sponsors van klinische onderzoeken / Geïndividualiseerde gepseudonimiseerde persoonsgegevens van deelnemers die voldoen aan vooraf bepaalde selectiecriteria voor door de sponsor geleide klinische onderzoeken / Door u aan te melden op de website geeft u uw expliciete geïnformeerde toestemming 

  

3) Onderzoekslocaties die deelnemen aan klinische onderzoeken: Geïndividualiseerde persoonsgegevens van deelnemers die voldoen aan vooraf bepaalde selectiecriteria voor door de sponsor geleide klinische onderzoeken, op verzoek van de deelnemer of op verzoek van de sponsor 

  

Uw expliciete geïnformeerde toestemming zal worden gevraagd voordat er gegevensoverdracht plaatsvindt 

  

c. Communicatie naar andere derde partijen - dienstverleners, overheidsinstanties 

  

Curewiki zal op basis van behoefte toegang tot persoonsgegevens verstrekken aan of delen met andere derde partijen, zoals: 

  

vertrouwde dienstverleners 

  

adviseurs en aannemers die toegang krijgen tot Curewiki's faciliteiten en systemen of diensten verlenen aan Curewiki 

  

overheidsinstanties of autoriteiten, bevoegde rechtbanken en anderen zoals vereist door de wet of indien het noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen. Derde partij dienstverleners omvatten IT-diensten en website hostingbedrijven, (internet) connectiviteitsproviders, aanbieders van gegevensanalyse (Google) en trackingdiensten, aanbieders van persberichten en nieuwsbrief distributienetwerken, evenals dienstverleners die technische en administratieve ondersteuning bieden voor de website en onderliggende IT-systemen. 

  

Deze dienstverleners bieden hun diensten aan vanuit locaties binnen en buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), inclusief de Verenigde Staten. Curewiki deelt uw persoonsgegevens alleen met derden waaraan Curewiki contractueel heeft beperkt om de persoonsgegevens alleen te gebruiken of openbaar te maken indien nodig voor het uitvoeren van diensten namens ons of om te voldoen aan wettelijke vereisten. 

  

Op grond van de op hen van toepassing zijnde wetten en hun publieke taken, kunnen bepaalde EU- of lidstaatautoriteiten en/of -instellingen van Curewiki verlangen dat zij bepaalde persoonsgegevens aan hen verstrekken. In een dergelijk geval kan Curewiki dus verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven aan deze "derde autoriteiten" zonder uw voorafgaande toestemming te vragen. Aan de andere kant verbindt Curewiki zich ertoe alleen de gegevens aan hen door te geven die deze autoriteiten/instanties strikt nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, en dit volgens het principe van minimalisatie. 

Wat als uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? 

Curewiki kan uw gegevens moeten overdragen naar landen buiten de EER, waar de privacybescherming minder ontwikkeld is, inclusief de Verenigde Staten. 

  

Curewiki vertrouwt op beschikbare wettelijke mechanismen om de wettelijke overdracht van persoonsgegevens over grenzen mogelijk te maken. Voor zover Curewiki zich baseert op de Standaardcontractbepalingen (ook wel de Modelclausules genoemd) om de overdracht van persoonsgegevens goed te keuren, zal Curewiki aan die vereisten voldoen, ook in geval van conflict tussen die vereisten en deze privacyverklaring. 

  

In het geval van het ontbreken van de genoemde passende waarborgen kan Curewiki, voor zover toegestaan door de toepasselijke gegevensbeschermingswetten (inclusief de GDPR), een uitzondering toestaan die van toepassing is op de specifieke situatie (bijvoorbeeld de expliciete toestemming van de betrokkenen, de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, de noodzaak voor de verdediging van wettelijke claims). 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken redelijke en passende technologische en operationele beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of onrechtmatig gebruik. Dergelijke maatregelen omvatten: 

  

Het waarborgen van de fysieke en digitale beveiliging van onze apparatuur en apparaten door het gebruik van passende wachtwoordbeveiliging en encryptie indien nodig. 

  

Het waarborgen van de fysieke beveiliging van onze kantoren en andere locaties. 

  

Het handhaven van een gegevensbeschermingsbeleid voor onze werknemers en het verstrekken van gegevensbeschermingstraining aan hen. 

  

Beperkte toegang tot uw persoonsgegevens alleen voor degenen bij Curewiki die het nodig hebben in het kader van hun werk. 

  

Vanwege het feit dat wij sommige van uw gezondheidsgegevens verwerken, verbinden wij ons ertoe een kader te bieden voor de verwerking van uw gegevens met verhoogde beveiliging. 

  

Vanwege de aard van internetcommunicatie kunnen wij echter niet garanderen of waarborgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens naar ons veilig is. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Overeenkomstig met het principe van beperkte bewaring zal de bewaartermijn van gegevens strikt beperkt zijn tot de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden waarvoor de verwerking gerechtvaardigd is, en niet langer. Onder geen enkele omstandigheid worden uw gegevens onbeperkt bewaard. 

  

Tenzij anders overeengekomen of vereist bij wet, bewaren wij alle gegevens gedurende een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf de voltooiing van uw registratie op onze website. 

  

Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of als u uw toestemming intrekt en geen andere wettelijke grondslag kan worden aangetoond, moeten de gegevens worden vernietigd zodat het onmogelijk is voor iemand om uw identiteit te achterhalen. 

Welke rechten kunt u uitoefenen? 

Op basis van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, en mits u voldoet aan de vereisten van deze wetgeving, kunt u contact met ons opnemen om de volgende rechten uit te oefenen: 

  

Het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens aanvankelijk was gebaseerd op uw toestemming. U kunt dit eenvoudig doen door de afmeldoptie hier te gebruiken. 

  

Het recht op toegang tot, correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens. 

  

Het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking voor direct marketing. 

  

Het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

  

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij hebben verwerkt. 

  

U kunt uw verzoeken om bovengenoemde rechten uit te oefenen, samen met bewijs van uw identiteit, sturen naar privacy@curewiki.com of per post naar Curewiki, Data Protection Officer, Cantersteen 12, 1000 Brussels, België. 

  

Wij zullen de ontvankelijkheid van uw verzoek onderzoeken op basis van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving. Vervolgens zullen wij u in principe binnen een maand informeren of wij positief kunnen antwoorden op uw verzoek. 

 

Toepassingen en websites van derden 

 

Deze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door derde partijen, waaronder, maar niet beperkt tot, bepaalde sociale mediawebsites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites dan deze. Derde partij websites worden beheerst door hun eigen algemene voorwaarden. U dient daarom altijd zorgvuldig de privacy- en cookiebeleidsregels van derde partij websites te controleren voordat u akkoord gaat met het doorverwijzen naar deze websites. 

 

Op onze website tonen wij ook sociale mediaknoppen. Wanneer u op een van deze knoppen klikt, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan deze bedrijven en kunnen zij ook cookies of andere trackingtechnologieën op uw browser plaatsen. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elk van deze bedrijven zijn van toepassing op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u op hun knoppen op onze website klikt.   

Voorafgaand aan het installeren van cookies van derden of het toestaan van het doorverwijzen naar een website van derden, zullen we uw toestemming hiervoor hebben gevraagd. Indien er geen toestemming is verleend, zullen de cookies niet worden geïnstalleerd en zal het doorverwijzen naar websites van derden alleen plaatsvinden na een pop-upmelding waarin wordt aangegeven dat u de Curewiki-omgeving verlaat en wordt gevraagd of u wilt doorgaan. 

Toepassing op ouders, voogden en kinderen 

  

Onze website is bedoeld voor bezoekers van ten minste 18 jaar oud, of de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in hun rechtsgebied van verblijf. Curewiki verzamelt niet bewust informatie van kinderen, en promoot niet bewust producten of diensten aan kinderen. Als u niet aan de hierboven gestelde leeftijdseisen voldoet, verzoeken wij u om uw persoonsgegevens niet op deze website in te voeren. 

Hoe kan Curewiki deze Privacyverklaring wijzigen? 

Naarmate Curewiki haar website uitbreidt en verbetert, of naarmate de wettelijke vereisten veranderen, kan het nodig zijn om deze Privacyverklaring bij te werken. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt onderaan de Privacyverklaring vermeld. 

Heeft u nog vragen? 

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring of gegevensbescherming bij Curewiki, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer, hetzij per post: 

  

Data Protection Officer 

  

Cantersteen 12, 1000 Brussel, België 

  

of per e-mail op privacy@Curewiki.com

  

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in de Europese lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats heeft, uw werkplek of waarvan u vermoedt dat er inbreuk is gemaakt op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving: 

  

In België is de toezichthoudende autoriteit:  

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit  

Drukpersstraat 35  

1000 Brussel  

Tel. +32 2 274 48 00 

Fax +32 2 274 48 35 

  

contact@apd-gba.be 

  

www.dataprotectionauthority.be 

bottom of page