top of page

Algemene voorwaarden

Last update: 14 juni, 2023  

0. Inleiding: Matching met Klinische Proeven  

Het doel van het registreren op Curewiki is om te worden gekoppeld aan potentiële klinische proeven die overeenkomen met de aandoening van de Gebruiker als patiënt.  

  

Onze zoekmachine maakt gebruik van de gegevens van het Gebruikersprofiel om Gebruikers te koppelen aan klinische proeven. Daarom moet Curewiki op de hoogte zijn van eventuele veranderingen in de aandoening van de Gebruiker, zodat onze koppeling wordt gemaakt met de meest actuele en up to date informatie. De algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden dienst worden hieronder in detail beschreven. 

 

1. Definities en Applicaties 

1.1. Curewiki: verwijst naar het online platform en de mobiele applicatie met de naam "Curewiki", die wordt beheerd door Curewiki BV, een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel te Cantersteen 12 1000 Brussel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [registratienummer], en met BTW-nummer BE 0.786.411.860. 


Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze website, onze mobiele applicaties en al onze diensten (hierna gezamenlijk de "Diensten" genoemd), gaat u akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst"). De "Website" is de website die beschikbaar is op de volgende link www.curewiki.health en al zijn andere subdomeinen. 

 

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, of over het gebruik van de Diensten, als er problemen optreden tijdens het gebruik van de Diensten, of om welke andere reden dan ook, kan Curewiki worden gecontacteerd op dit e-mailadres: info@curewiki.health 

De term "Gebruiker" (of "u") verwijst naar elke gebruiker, al dan niet geregistreerd op de Diensten, die de Diensten en/of de inhoud ervan raadpleegt, de bestanden downloadt en/of gebruikt en zich registreert via elk beschikbaar formulier op de Diensten, of zich registreert om de Diensten te gebruiken. 

Curewiki en de Gebruiker worden gezamenlijk aangeduid als "de Partijen". 

1.2. Door te surfen op de Website, het gebruiken van de mobiele applicatie of een van onze Diensten, het lezen van documenten, het downloaden van bestanden, het raadplegen en/of gebruiken van documenten en bestanden op welke mogelijke manier dan ook, registreren via elk beschikbaar formulier op de Diensten, gaat de Gebruiker formeel akkoord met deze algemene voorwaarden zonder enige beperking of vorm van voorbehoud. 

  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van raadpleging van informatie, registratie of contract tussen de Partijen. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen deze. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Curewiki en alle Services die via Curewiki worden aangeboden. 

Door gebruik te maken van Curewiki en/of de Services te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. 

Curewiki behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen. 

2. Toegang en gebruik van de Diensten en de inhoud ervan ​

2.1. De Diensten aangeboden door Curewiki via zijn Website of mobiele applicaties, zijn niet beschikbaar voor gebruikers onder de 18 jaar. Door gebruik te maken van onze Diensten, verklaart en garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent. 

  

Toegang tot de Dienst is mogelijk via computers of mobiel, met een bijgewerkte softwareversie (browser, besturingssysteem, etc.). Curewiki garandeert geen enkele compatibiliteit en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als de gebruiker om welke reden dan ook niet alle of een deel van de Website, de mobiele applicatie, of de inhoud ervan kan raadplegen en/of gebruiken. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de benodigde apparatuur en eventueel menselijke middelen te voorzien om toegang te krijgen tot de Diensten. De Gebruiker zal alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden besmet door virussen, bugs, Trojaanse paarden, of enig ander kwaadaardig computerprogramma van welke aard dan ook. 

2.2. In het kader van de toegang van de Gebruiker tot de Diensten of de inhoud ervan, is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden, op welke manier dan ook en ongeacht de technische middelen die worden gebruikt, om: 

  

 • toegang te proberen te krijgen tot delen van de Diensten die niet toegankelijk zijn gemaakt voor het grote publiek, d.w.z. eventuele maatregelen die wij kunnen nemen om de toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken, te omzeilen; 

 • elke actie te ondernemen die op elk moment het goede functioneren van de Diensten op welke manier dan ook kan in gevaar brengen en elke actie te ondernemen die een verstorend effect heeft dat het vermogen van andere Gebruikers om toegang te krijgen tot de Diensten in gevaar brengt; 

 • uploaden, posten, verzenden, doorsturen, e-mailen of op enige andere manier communiceren, enig materiaal dat computervirussen bevat, of enige andere code, bestand of programma dat is ontworpen om te onderbreken, te vernietigen, te interfereren met, te verstoren, of de functionaliteit van enige software, computer, dienst, server, netwerk of telecommunicatietool te beperken, zonder dat deze lijst uitputtend is; 

 • gebruik maken van elk (automatisch) systeem, zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, "robots", "spiders", "offline readers", etc., met als doel het creëren van: (1) denial of service aanvallen (zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, netwerk DoS, Dos applicaties, netwerk DDoS, inclusief DrDOS, of DDoS applicaties); (2) berichten die bedoeld zijn om vragen en verzoeken, antwoorden en wedstrijdinvoeren, stemmen, of enige interactie met een andere Gebruiker van de Diensten te manipuleren, zelfs wanneer de Gebruiker reageert op een verzoek dat op de Diensten is gedaan;

 • posten, uploaden, verzenden, doorsturen, e-mailen of op enige andere manier communiceren, enige inhoud die onwettig, schadelijk, gewelddadig, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend, racistisch is, enige inhoud die in strijd is met de geldende wetten, of anderszins schadelijk, de privacy van anderen bedreigend; 

 • posten, uploaden, verzenden, doorsturen, e-mailen of op enige andere manier communiceren over patent, handelsmerk, handelsgeheim, intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van derden; 

 • proberen andere Gebruikers te misleiden door de naam of bedrijfsnaam van anderen te usurperen; 

 • het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens met betrekking tot andere Gebruikers; 

 • weigeren te voldoen aan de vereisten, procedures, algemene regels of regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op netwerken die zijn verbonden met de Diensten; 

 • het kopiëren, reproduceren, reverse-engineeren, wijzigen, decompileren, demonteren of op enige andere manier proberen de broncode af te leiden van, afgeleide werken te creëren van de Diensten zonder; 

 • of iets anders dat wij, naar eigen goeddunken, identificeren als misbruik maken van de Diensten of anderszins een negatieve invloed hebben op de Diensten of Curewiki. 

2.3. De Gebruiker kan de Diensten gebruiken zonder een account aan te maken, op voorwaarde dat bepaalde gebieden en functies van de Diensten alleen toegankelijk zijn voor of gebruikt kunnen worden door geregistreerde gebruikers. Om te worden gekoppeld aan klinische proeven, moet de gebruiker echter een account aanmaken. In een dergelijk geval moet de Gebruiker bij de registratie nauwkeurige, actuele en volledige gegevens verstrekken en ervoor zorgen dat deze informatie regelmatig wordt bijgewerkt. Anders heeft Curewiki het recht om de account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen, of om toegang tot alle of een deel van de diensten of de inhoud ervan te weigeren. 

 

De Gebruiker houdt zijn login en wachtwoord geheim en deelt deze niet met derden. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat buiten zijn medeweten plaatsvindt. In geval van twijfel over de geheimhouding van het wachtwoord, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen of Curewiki zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De Gebruiker mag zijn account niet delen met andere personen of toegang verkrijgen tot een account dat niet van de Gebruiker is. 

2.4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de functionaliteiten die via de Diensten worden aangeboden, aan verandering onderhevig kunnen zijn. Zo kunnen sommige van deze functionaliteiten worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat de Gebruiker van mening kan zijn dat de toegang tot een functionaliteit geen verworven recht vormt. Curewiki zal beslissen of het gepast is om op de Diensten gepresenteerde inhoud op te nemen of te verwijderen. 

 

Curewiki behoudt zich het recht voor om, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Services geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken zonder Gebruikers daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van onderhoud van de Diensten of belangrijke wijzigingen in de inhoud en/of functionaliteiten ervan. Dit geldt ook indien Curewiki gerechtvaardigd kan aannemen dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden of andere wettelijke bepalingen die op het moment van de overtreding van kracht zijn, heeft geschonden of in strijd daarmee heeft gehandeld. 

3.    Licentie   

3.1.   De Gebruiker heeft het recht om de Diensten en de inhoud ervan uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te raadplegen. Als zodanig geniet de Gebruiker van een persoonlijke licentie die hem het recht geeft om de Diensten en de inhoud ervan te gebruiken. De persoonlijke licentie is niet overdraagbaar. De persoonlijke licentie kan alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. De duur van de gebruikerslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de diensten.   

  

Commercieel gebruik van de Services is strikt verboden. De term "commercieel gebruik" verwijst naar, maar is niet beperkt tot, elke verkoop of verhuur van de verschillende functies van de Services, opnames van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Services, of elk gebruik van de Services en de onderdelen ervan met als enig doel het genereren van inkomsten. 

3.2.   Het is ook ten strengste verboden voor de Gebruiker, die tegelijkertijd geen toestemming zal verlenen aan anderen, om:  

 

 • de Website/mobiele applicatie of de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk aan te passen, te reproduceren, te kopiëren, te lenen of te distribueren;   

 • afgeleide werken te maken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen die aanwezig zijn op de Website/mobiele applicatie;   

 • het ontwerp of de assemblage terug te draaien of op enige andere wijze te proberen de broncode van de Website/mobiele applicatie of een deel daarvan te achterhalen;   

 • een hypertext link te creëren naar of van de Website/mobiele applicatie, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Curewiki;   

 • enig recht met betrekking tot de Website/mobiele applicatie en/of de inhoud daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht met betrekking tot de software, op enigerlei wijze in sublicentie te geven of over te dragen. 

4. Intellectuele en industriële eigendom 

4.1. Het concept, de inhoud, lay-out, structuur, broncode, programmering, afbeeldingen, foto's, informatie, informatie-elementen, logo's, graphics, compilaties, ontwerpen, uiterlijk en gebruiksvriendelijkheid, merken, modellen, slogans, software, applicaties, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, databases, muziek, eigen informatie, materialen en alle andere elementen van de Services en in het algemeen de inhoud en structuur van de Services behoren toe aan Curewiki, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Curewiki en zijn beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, het sui generis-databankrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten onder de toepasselijke wetgeving, die de Gebruiker erkent en aanvaardt. 

 

Door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Services, zich te registreren, bestanden te downloaden of de inhoud van de Services op welke manier dan ook te gebruiken, verwerft de Gebruiker op geen enkele wijze eigendomsrechten of soortgelijke rechten. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij geen enkel recht op eigendom verwerft. 

 

De Gebruiker mag de inhoud niet downloaden, afdrukken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, verkopen, in licentie geven of op enige andere wijze gebruiken of exploiteren, behalve voor het gebruik van de Services voor legitieme doeleinden en het maken van unieke kopieën van geselecteerde pagina's van de toepasselijke inhoud voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet bedoeld voor distributie of publicatie op enige andere website. Bovendien gaat de Gebruiker ermee akkoord de inhoud niet te wijzigen, verhuren, overdragen, verkopen, verspreiden of afgeleide werken te maken op basis van enige inhoud. 

 

Het opslaan van enige informatie en/of element van de Services in een (elektronische) database is niet toegestaan, met uitzondering van de automatische verzameling van informatie door de browser. 

4.2. De Gebruiker kan inhoud indienen, waaronder, maar niet beperkt tot, gegevens, tekst, afbeeldingen, audio-elementen en/of andere elementen ("Gebruikersinhoud"). De Gebruiker behoudt alle rechten op alle Gebruikersinhoud en is als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud in te dienen, verleent de Gebruiker Curewiki een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije en kosteloze licentie, het recht en de licentie om op welke manier dan ook, op enig medium dat nu bekend is of in de toekomst bekend wordt, gebruik te maken, te reproduceren, publiekelijk weer te geven, te tonen, op te slaan of te publiceren. 

 

Bij het publiceren van Gebruikersinhoud, verklaart en garandeert de Gebruiker dat de Gebruikersinhoud: (a) uw eigendom is of onder uw beheer valt en dat u alle noodzakelijke rechten heeft op dergelijke Gebruikersinhoud; (b) de rechten van derden niet schendt, zich niet wederrechtelijk toe-eigent of er geen inbreuk op maakt; (c) nauwkeurig is, niet obsceen of lasterlijk is; en (d) geen schade zal toebrengen aan een persoon of entiteit. U stemt er hierbij mee in Curewiki schadeloos te stellen voor alle claims die voortvloeien uit dergelijke Gebruikersinhoud. Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om Gebruikersinhoud te controleren, bewerken of verwijderen. De Gebruikersinhoud is niet-vertrouwelijk en Curewiki is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking ervan. 

4.3. Curewiki garandeert dat de elementen die op de Diensten aanwezig zijn en door Curewiki aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld, de rechten van derden respecteren en niet illegaal zijn. 

5. Aansprakelijkheid 

a.     Aansprakelijkheid van de gebruiker   

5.1. De Gebruiker is altijd aansprakelijk, ook ten opzichte van derden, voor het raadplegen en gebruiken van de Diensten, evenals het downloaden van bestanden van welke aard dan ook, met welke technische middelen dan ook. 

Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn registratie en wordt aansprakelijk gesteld voor misbruik of schade die daaruit kan voortvloeien. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welk oneigenlijk gebruik van de registratie, login en/of wachtwoord dan ook.   

  

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van zijn account. De Gebruiker moet Curewiki onmiddellijk op de hoogte stellen via info@curewiki.com wanneer de Gebruiker zich bewust wordt van of vermoedt dat zijn account of accountgegevens ongeautoriseerd worden gebruikt. De Gebruiker blijft aansprakelijk voor activiteiten onder zijn account voorafgaand aan zijn kennisgeving aan Curewiki van dergelijke ongeautoriseerde toegang en de opschorting van zijn account.   

5.2. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites/mobiele applicaties waarover Curewiki geen technische of inhoudelijke controle heeft. De Gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor zijn beslissing om deze links te activeren. Daarom geeft Curewiki geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere websites/mobiele applicatie, de externe links waarnaar zij verwijzen, of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze andere websites. Het is dus uitsluitend aan de Gebruiker om te bepalen of het gepast is om deze websites te bezoeken. 

5.3. Bij het plaatsen van een bericht, of enige andere vorm van informatie, gegevens op de Website/mobiele applicatie, zal de Gebruiker uitsluitend informatie (afbeeldingen, foto's) gebruiken die verenigbaar is met de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrecht, beeldrecht, etc.), alsmede met normen, goede zeden en wettelijke bepalingen. Als zodanig vrijwaart de Gebruiker Curewiki uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie van derden op basis van de content die de Gebruiker op de Website/mobiele applicatie heeft geplaatst. 

5.4. De Gebruiker vrijwaart Curewiki van elke claim, in elk van de volgende gevallen:   

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van de werking of niet-werking, het gebruik of niet-gebruik van de Diensten, of de inhoud die daarin is opgenomen of bedoeld is daarin te worden opgenomen;  

 • illegale of ongeautoriseerde binnendringing door derden in de webserver of website/mobiele applicatie van Curewiki;   

 • introductie van een computervirus in de webserver of op de Website/mobiele applicatie;   

 • tijdelijke overbelasting van de bandbreedte;   

 • onderbreking van de Internet verbindingsdienst om redenen buiten de controle van Curewiki. 

De Gebruiker erkent, aanvaardt en stemt in met:    

 • de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de Diensten beschikbaar zijn of zullen zijn;   

 • de risico's van het elektronisch of digitaal opslaan en verzenden van informatie;   

 • het feit dat Curewiki niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Diensten (evenals alle of een deel van de inhoud ervan) of het internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's;   

 • het feit dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door Curewiki gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen. 

5.5. We kunnen naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die we passend achten voor een daadwerkelijke of vermoede schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving of als we de door jou verstrekte informatie niet kunnen verifiëren of authenticeren. Deze acties kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: u tijdelijk of permanent schorsen van het gebruik van of de toegang tot onze Services of het annuleren van een matchingsproces. 

b.    Aansprakelijkheid van Curewiki   

5.6. Curewiki is gehouden tot een middelenverbintenis. Curewiki doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten op de Diensten volledig, juist en actueel zijn en dat de Diensten te allen tijde toegankelijk blijven voor een normaal aantal gebruikers. Fouten en/of onvolkomenheden en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en Curewiki geeft daarom geen garantie ter zake. 

Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade gerelateerd aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Diensten, om welke reden dan ook. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Gebruiker zou kunnen oplopen bij het gebruik van de Diensten, de daaraan gekoppelde sites en/of de beschikbaar gestelde content.   

  

  

Verder zal Curewiki alleen aansprakelijk worden gesteld voor zijn opzettelijke fouten of nalatigheid. Curewiki zal niet aansprakelijk worden gesteld voor opzettelijke fouten of nalatigheid begaan door haar werknemers, opdrachtgevers en, als algemene regel, haar uitvoerende agenten. Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Diensten.   

  

Curewiki garandeert niet de compatibiliteit van de bestanden (die deel uitmaken van de Diensten) met de apparatuur van de gebruiker of de toegankelijkheid van deze elementen.   

  

Met betrekking tot berichten van derden, kan Curewiki niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, noch voor eventuele fouten in hun inhoud. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen die in deze berichten worden geplaatst, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die ze plaatst. 

5.7. Ondanks de beste inspanningen van Curewiki om de Diensten vrij te houden van bugs, virussen, trojaanse paarden en spyware, kunnen deze incidenten niet worden uitgesloten. Curewiki kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies als gevolg van deze incidenten, in het bijzonder met betrekking tot de gegevens van Gebruikers. Gebruikers wordt daarom sterk aangeraden de nodige firewalls, anti-virus en andere beschermende software te installeren om mogelijke schade aan hun computers te voorkomen en voorzichtig te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens.   

  

Advertenties die op de Diensten worden geplaatst zijn altijd de verantwoordelijkheid van derden. Curewiki kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, juistheid, aanbod, inhoud, goede werking en/of kwaliteit van de goederen en/of diensten die in verband met deze advertenties worden aangeboden. 

 

Curewiki heeft niet al het materiaal, inclusief enige gebruikerscontent die beschikbaar wordt gesteld via Curewiki, of enige andere diensten, websites, webpagina's en applicaties waarnaar dergelijke gebruikerscontent of de Diensten linken, of die linken naar de Diensten of een Fan Groep ("Sites van Derden") beoordeeld en kan dit ook niet. Curewiki heeft geen verantwoordelijkheid voor of controle over dergelijke privacy- of beveiligingspraktijken of het verzamelen, opslaan, gebruiken of openbaar maken van informatie van een gebruiker door een Sites van derden. 

6. Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens   

6.1. Alle informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, etc., en alle communicatie tussen u en Curewiki zijn onderworpen aan onze Privacy Policy die beschikbaar is via deze link: www.curewiki.health/privacy/.   

Curewiki zal NOOIT de identificeerbare persoonlijke gegevens van de Gebruiker verkopen of aan iemand anders verstrekken zonder de uitdrukkelijke, specifieke toestemming van de Gebruiker. Dit kan alleen gebeuren, met de uitdrukkelijke en specifieke toestemming van de Gebruiker, in het geval we een match identificeren met een proef waarvoor de Gebruiker voldeed aan de toelatingscriteria. In dat geval informeren we de Gebruiker en, nadat we uw toestemming voor dat specifieke onderzoek hebben ontvangen, brengen we de Gebruiker in contact met de onderzoekslocatie of de sponsor van het onderzoek.   

Om hier volledig transparant te zijn, wanneer een Gebruiker zich registreert bij Curewiki, draagt de Gebruiker gegevens bij die Curewiki gebruikt en deelt op een geaggregeerde en niet-geïdentificeerde manier met onderzoekspartners die werken aan de behandelingen en genezingen van morgen. Dit is een andere manier, naast het deelnemen aan de onderzoeken zelf, waarop de Curewiki gemeenschap bijdraagt aan het redden van levens. 

7.    Diversen   

a.     Overmacht   

Curewiki kan niet aansprakelijk worden gesteld, op contractuele of buitencontractuele basis, in het geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van haar verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toevallige omstandigheden, of een daad van God.   

De volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden: het gehele of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van Curewiki, waarbij een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet direct aan Curewiki kan worden toegeschreven en niet is aangetoond dat Curewiki heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een van deze gebeurtenissen te voorkomen; aardbevingen; branden; overstromingen; sneeuwstormen; epidemieën; oorlogshandelingen of terrorisme; stakingen, al dan niet uitgeroepen; uitsluitingen; blokkades; arbeidsconflicten; opstanden en rellen; een onderbreking van de energievoorziening (zoals elektriciteit); een storing van het internetnetwerk of gegevensopslagsysteem; een storing van het telecommunicatienetwerk; een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of telecommunicatienetwerk waarvan de provider afhankelijk is; een feit of beslissing van een derde partij wanneer een dergelijke beslissing de correcte uitvoering van dit contract beïnvloedt; of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Curewiki. 

 

b.    Onwettigheid   

De onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, lid of bepaling (of een deel van een artikel, lid of bepaling) heeft geen enkele invloed op de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch op de rest van een dergelijk artikel, lid of bepaling, tenzij er duidelijk sprake is van een tegengestelde bedoeling in de tekst.  

Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Curewiki dit vervangen door een bepaling die het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert.   

 

c.     Titels 

De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels dienen uitsluitend ter referentie en gemak. Zij hebben geen enkele invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die zij aanduiden. 7. Duur en beëindiging 

 

d.    Wijzigingen van deze overeenkomst  

Curewiki behoudt zich het recht voor om deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de Diensten.    

 

e.     Wijzigingen of onderbreking van de Diensten   

Curewiki behoudt zich het recht voor om, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder Gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van onderhoud van de Diensten of belangrijke wijzigingen in de inhoud en/of functionaliteiten ervan. Curewiki voert regelmatig gepland onderhoud uit. Hoewel Curewiki haar best doet om impact op de klant te vermijden, kunnen de Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn tijdens onderhoudsperiodes. 

 

f.      Onafhankelijkheid   

Curewiki is op geen enkele wijze verbonden aan een farmaceutisch bedrijf, Contract Research Organization, biotechnologiebedrijf of andere industriële speler en is niet verbonden aan een ziekenhuis of onderzoekslocatie.   

  

g.    Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie    

Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.    

  

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddeling voorafgaand aan elke andere methode van conflictoplossing. 

De partijen benoemen daarom in onderling overleg een door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr) erkende bemiddelaar of geven een derde de opdracht de benoeming te doen.    

 

Zodra de bemiddelaar is benoemd, bepalen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de modaliteiten voor de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.    

  

Elke partij kan de bemiddeling te allen tijde zonder vooroordelen beëindigen.   

  

In geval van mislukking van de bemiddeling zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant bevoegd zijn.   

Curewiki SRL, met maatschappelijke zetel te Cantersteen 12, 1000 Brussel, België 

bottom of page